King Khalid Foundation

King Khalid Rd, Ash Sharafiyah, Riyadh 12723, Saudi Arabia