Rosh Rayhaan by Rotana

Olaya St, Riyadh 12241, Saudi Arabia